Tag: مسجد سلیمان

صفه‌های مقدس (۱۱)

اصغر کریمی , August 9th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی توضیح تصویر: معبد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۹)

اصغر کریمی , July 14th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن برگردان اصغر کریمی فصل نهم آیَدَن‌ها…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۶)

اصغر کریمی , June 23rd, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن برگردان اصغر کریمی توضیح تصویر: مسجد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۵)

اصغر کریمی , June 16th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان، ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن برگردان اصغر کریمی توضیح تصویر: مسجد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۴)

اصغر کریمی , June 9th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی توضیح تصویر: مسجد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس(۳)

اصغر کریمی , June 2nd, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن، برگردان اصغرکریمی توضیح تصویر: بردِ نشانده….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۱)

اصغر کریمی , May 12th, 2021


صفه های مقدس، بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد، رومن گیرشمن / برگردان اصغر کریمی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ