Tag: معابد

پیکرک‌های ربوبی؛ از زایش تا مرگ

مریم ناوی , August 15th, 2020


  در طول هزاره ها پرستش پیکرک های خدایان در معابد، روشی برای اظهار خلوص و بندگی از جانب مومنان در میانرودان بوده است. مومنانی که بنا بر…


→انسان‌شناسی و فرهنگ