Tag: معماری باستانی

صفه‌های مقدس (۱۰)

اصغر کریمی , July 28th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی فصل دهم: مقدونی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۴)

اصغر کریمی , June 9th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن ترجمه اصغر کریمی توضیح تصویر: مسجد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۲)

اصغر کریمی , May 26th, 2021


توضیح تصویر: بردِنشانده. نقش برجسته در پائین پلکان شمال غربی. بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ