Tag: معماری شهری

معماری پست مدرن

آرش بصیرت , October 13th, 2020


معماری پست مدرن؛[نا] معماری بحران و [نا]سازه وضع موجود[i] نوشته ی آرش بصیرت[ii] حضور پست مدرنیسم در فضای تئوریک بسیار مدیون اکادمیسین هایی است که این مفهوم را…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

خاطره جمعی و شهر

آذر جوادزاده , June 23rd, 2020


موزه‌ی هنر‌های معاصر مصداقی برای ثبت خاطره‌ی جمعی چکیده فضای عمومی شهری(urban public space) جایی است که روابط اجتماعی در آن شکل گرفته، تکوین می یابد و نیز…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اخلاق مواجه با بافت

آرش بصیرت , June 9th, 2020


اخلاق مواجه با بافت؛ تضاد به مثابه امکان حقیقت بافت و نحوه مواجه با ان همیشه یکی از چالشی ترین پرسش های مبتلا به معماری بوده است، بافت…


→انسان‌شناسی و فرهنگ