Tag: معماری هندی

سفرنامه جنوب هند (۳۴)

نسیم کمپانی , September 22nd, 2021


روز دوازدهم در قلعه کوچی امروز را روز گالری های هنری نامگذاری کردم حدود پنجاه گالری هنری در قلعه کوچی وجود دارد که باید برخی از مهمترین آن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ