Tag: موسیقی، رقص، هنر

قدرت رقص (۳)

فردین علیخواه , August 1st, 2022


دستکاری نماد‌ها برای کسب مشروعیت آنکا گیورچسکو، برگردان فردین علیخواه دستکاری نمادها باید تأکید شود که این نه افراد درون یک فرهنگ، بلکه بیگانگان هستند که مفاهیمی همچون…


→انسان‌شناسی و فرهنگ