Tag: میدان علمی

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۳)

زهره روحی , October 6th, 2020


صرف نظر از «میدان نظامی» که خشونت ، ویژگی غیرقابل تفکیک (ماهیت وجودی) آن محسوب می‌شود و از اینرو نیازی به زیباسازی ندارد، معمولا میدان ها، همراه با…


→انسان‌شناسی و فرهنگ