Tag: نظریه بازی ها

پیش‌بینی‌های سیاسی

مریم رجبی , January 13th, 2021


در قرن شانزدهم میلادی ، مردی وجود داشت که به عنوان مشهورترین پیشگوی تاریخ شناخته شد نام اونوستراداموس بود.با توجه به بسیاری از شواهد ،به نظر میآید بروس…


→انسان‌شناسی و فرهنگ