Tag: نقد موسیقی

سرنوشت نقد موسیقی ایرانی (۵)

محسن حجاریان , April 13th, 2022


در این قسمت از نقد موسیقی ایرانی می خواهم به چند تجربه شخصی در آموزش ساز، نگاهی دوباره به جایگاه و اعتبار موسیقی و موسیقی شناسی ایران بیندازم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سرنوشت نقد موسیقی ایرانی (۴)

محسن حجاریان , April 9th, 2022


در نوشته های پیشین، سه یادداشت زیرعنوان “سرنوشت نقد موسیقی ایرانی” ارائه دادم که هرکدام از زوایایی به جنبه هایی از مشکلات نقد موسیقی در ایران پرداختند. در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سرنوشت نقد موسیقی ایرانی (۳)

محسن حجاریان , June 19th, 2021


سال ۱۹۹۲ برای ادامه تحصیل در رشته (اتنوموزیکولوژی) موسیقی شناسی قومی وارد دانشگاه شدم. روزهای اول تقاضای کار دادم تا شاید از آن طریق کمک هزینه ای به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

سرنوشت نقد موسیقی ایرانی (۲)

محسن حجاریان , May 22nd, 2021


سال ۱۹۹۸ بود که “ماهنامه پر” در واشنگتن به نوشتن نقدهای تندی علیه فرهنگ شریف و محمد رضا شجریان دست زد و البته همانگونه که در نوشته پیشین…


→انسان‌شناسی و فرهنگ