Tag: نمایش و تئاتر

خشونت سیاسی و بازتاب آن در نمایشنامه‌های منثور عصر مشروطه

زهرا رستمی پایه‌های مشروطیت از زمانی پی‌ریزی شد که مراوده با جهان غرب گسترش یافت و در نهایت، بر اثر کنش و واکنش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و……