Tag: نهادهای نظارتی

مسائل اجتماعی (۱)

ملیحه درگاهی , February 17th, 2021


جرم شناسی فرهنگی جرم‌شناسی فرهنگی (Cultural Criminology) نظریه‌های فرهنگ، خرده فرهنگ و بزهکاری را با یکدیگر تلفیق می کند. این حیطه از مطالعات جرم بر مبنای ترکیبی از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ