Tag: نوسازی بافت فرسوده

جایگاه مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در نظام قانونی و حقوقی پس از انقلاب

جایگاه مشارکت در نوسازی بافت‌های فرسوده در نظام قانونی و حقوقی پس از انقلاب (از ابتدا تا آغاز دهۀ ۱۳۹۰) توضیح یک نکته: این مقاله در پاییز ۱۳۹۰…