Tag: نولیبرالها

چرا نولیبرال‌های مشکوک از مصدق می‌ترسند؟

ناصر فکوهی , August 23rd, 2021


در ایران، برخی از ماجرا‌ها آنقدر تکرار می‌شوند و آنقدر با کنش‌هایی روبرو هستیم که باید نسبت به آن‌ها واکنش‌های یکسانی نشان داد که گاه احساس فرسایش به…


→انسان‌شناسی و فرهنگ