Tag: هانا آرنت

یادداشت‌های پایان قرن (۶)

زهره روحی , May 19th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۲. آرنت و پرسش از اُتوریته (ادامه از قبل) لازم به گفتن نیست که آن‌چه آرنت (دانسته یا نادانسته) به استقبالش می‌رود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۵)

زهره روحی , May 12th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۲. آرنت و پرسش از اُتوریته مقدمه در بحث حاضر به استقبال طرح مسئله آرنت در خصوص «چیستیِ اتوریته» می‌رویم. اما از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۳۰)

زهره روحی , April 7th, 2021


افشاگریِ کاسیرر و آرنت از اسطوره های سیاسی ـ ایدئولوژیکیِ «دیستوپیایی» ؛ و وضع موجود ایران در جهان دیستوپیایی امروز (۲۰۱۹ ـ ۲۰۲۰ میلادی)، منطقه بحران زده ی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۲۸)

زهره روحی , March 3rd, 2021


افشاگریِ کاسیرر و آرنت از اسطوره های سیاسی ـ ایدئولوژیکیِ «دیستوپیایی» ؛ و وضع موجود ایران و به همین ترتیب، توصیف کاسیرر از وضعیت بحرانی و غیر قابل…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۲۷ )

زهره روحی , February 24th, 2021


افشاگریِ کاسیرر و آرنت از اسطوره های سیاسی ـ ایدئولوژیکیِ «دیستوپیایی» ؛ و وضع موجود ایران هر چند گفته می‌شود «انسان متمدن»، در برابر قیود اجتماعی ناآرام است،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ