Tag: هایدگر

یادداشت‌های پایان قرن (۳۶)

زهره روحی , June 25th, 2022


فصل چهارم: اصالت وجود هایدگر و همگنان طی سالهای اخیر کتابهای متعددی (اعم از ترجمه یا تألیف) درباره فلسفه هایدگر به چاپ رسیده است، که دربین آنها می‌توان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بهومیل هرابال در « هیاهوی تنهایی‌اش»

زهره روحی , September 29th, 2021


برای بهناز جانم : «به رسم وفاداری به گمانی ساده !» اگر دل‌مشغولی و گفتگوی درونیِ نویسندگان، در خلوت و تنهایی‌شان را «هیاهوی درونی» آن‌ها بدانیم، در این…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۶)

زهره روحی , December 1st, 2020


تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» و اما در ادامه بحث نیچه ، و نیز در تقابل با…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۵)

زهره روحی , November 24th, 2020


تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» اما اکنون می‌باید به دوگانه ی اگزیستانسیالیستیِ «نحوه ی زندگی» در اندیشه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۴)

زهره روحی , November 17th, 2020


تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» و همین امر ما را وامی‌دارد تا لحظه ای درنگ کنیم و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۱۲)

زهره روحی , November 1st, 2020


تصاویری آرمانی (اتوپیایی) در «آبادگری انسانِ منظومه بابلی» ؛ «زِبَر مردِ نیچه» و «چهارگانه ی هایدگر» در منظومه بابلی، زمین و آسمان، و یا خورشید و ماه، از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (۵)

زهره روحی , October 20th, 2020


  مخالفت علوم انسانی و اجتماعی با دولت ، چنانچه دیده می‌شود ، به جبهه ی مقاومتی می‌ماند که خواهان «تغییر»اتی مشخص در نظام است. و جالب اینکه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ