Tag: هرمنتیک

یادداشت‌های پایان قرن (۱۱)

زهره روحی , June 23rd, 2021


فصل دوم : هرمنوتیک و ساختار ۱. رابطه هرمنوتیک و ساختار بحث حاضر تلاشی است در جهت نشان دادن رابطه‌ای که بین روش ساختاری و هرمنوتیکی وجود دارد…


→انسان‌شناسی و فرهنگ