Tag: هرمنوتیک

هژمونیِ هوش مصنوعی و سخت‌جانیِ تاویلِ هرمنوتیکی

, November 6th, 2021


آیا تمام عرصه‌های حیات آینده ما در دستان و تدبیر هوش مصنوعی خواهدبود؟ آیا هیچ قلمروی خارج از نفوذ، نظارت و مدلسازی هوش مصنوعی وجود ندارد؟آینده پژوهان و…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

انتشار شماره جدید اطلاعات حکمت و معرفت

روابط عمومی , October 16th, 2021


شمارۀ ۱۵۹ نشریۀ اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «هرمنوتیک» به دبیری علیرضا سمنانی منتشر شد. این دفتر مشتمل بر هفت مقاله است که از دانشنامه هرمنوتیک راتلج…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۱۵)

زهره روحی , July 28th, 2021


فصل دوم : هرمنوتیک و ساختار ۲. هرمنوتیکِ دیلتای: بیان رابطه انسان در زندگی (ادامه از قبل) از نظر دیلتای هنگام مطالعه تاریخ برای پرهیز از نگرش‌های جزمی،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۱۴)

زهره روحی , July 14th, 2021


فصل دوم : هرمنوتیک و ساختار ۲. هرمنوتیکِ دیلتای: بیان رابطه انسان در زندگی ویلهم دیلتای ( ۱۸۳۳ـ۱۹۱۱) یکی از اندیشمندان بزرگ آلمانی است. «دانش هرمنوتیک و مطالعه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ