Tag: هستی اجتماعی

یادداشت‌های پایان قرن ( قسمت ۱۶)

زهره روحی , August 9th, 2021


فصل سوم: امتزاج افق‌ها ۱. سقراط و آلن دوباتن؛ دشواری‌های عدم محبوبیت معرفی کوتاه : آلن دوباتن، فیسلوف فرانسوی (۱۹۶۹ـ ) در کتاب تسلی‌بخشی‌های فلسفه، برخی از دشواری‌های…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۱۰)

زهره روحی , June 16th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (ادامه از قبل) بنابراین چنانچه دیده می‌شود بوردیو به «جهان…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

یادداشت‌های پایان قرن (۹)

زهره روحی , June 9th, 2021


فصل اول: اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۳. ساختار شکنی از اقتدار دولت، در جامعه شناسی پی یر بوردیو (ادامه از قبل) و اما در خصوص امری دیگر هم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۳۰)

زهره روحی , April 7th, 2021


افشاگریِ کاسیرر و آرنت از اسطوره های سیاسی ـ ایدئولوژیکیِ «دیستوپیایی» ؛ و وضع موجود ایران در جهان دیستوپیایی امروز (۲۰۱۹ ـ ۲۰۲۰ میلادی)، منطقه بحران زده ی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

از بهشت و دوزخ در قلمرو دینی تا اتوپیا و دیستوپیا در هستی اجتماعی (۲۷ )

زهره روحی , February 24th, 2021


افشاگریِ کاسیرر و آرنت از اسطوره های سیاسی ـ ایدئولوژیکیِ «دیستوپیایی» ؛ و وضع موجود ایران هر چند گفته می‌شود «انسان متمدن»، در برابر قیود اجتماعی ناآرام است،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ