Tag: هنر و ادبیات

از تاریخ به جغرافیای هنر: در جستجوی رویکردی دیگر به هنر معاصر ایران

نشست یک صد و هفتاد و هفتم یکشنبه های انسان‌شناسی و فرهنگ با همکاری اداره کل مطالعات اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران یکشنبه اول  دی ۹۸ ساعت ۱۶…

بازنگریِ جایگاهِ هنرِ شعری‌ـ موسیقاییِ عاشیقی در میان دیگر گونه‌ها

بازنگریِ جایگاهِ هنرِ شعری‌ـ موسیقاییِ عاشیقی در میان دیگر گونه‌ها: کاربستِ یک نظریه‌ی طبقه‌بندیِ موسیقی مقدمه طبقه‌بندیِ پدیده‌ها هم مهمترین قدم در راه شناخت و هم خود حاصلِ…