Tag: هویت و زندگی شهری

تنوع فرهنگی مبنایی برای حق به شهر

آذر جوادزاده , November 17th, 2020


حق به شهر حق همه شهروندان ساکن در شهر است (شهروندان در حال و آینده، شهروندان ِدائم یا موقت) برای اسکان، شغل، تولید، دولت، و لذت بردن؛ شهرها،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ