Tag: وراثت

مقایسۀ کمّی دو گروه از خانواده‌های مسلمان و ارمنی

, January 31st, 2021


مقایسۀ کمّی دو گروه از خانواده‌های مسلمان و ارمنی از نظر کیفیت‌ زیست‌شناختی ازدواج، خویشاوندی و فرزندان   چکیده ازدواج پدیده­‌ای اجتماعی، فرهنگی و دینی است که از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ