Tag: ویروس کشنده کرونا

کرونا ویروس و ضرورت گفتمان اجتماعیِ ریسک و خطر

حمید رزاقی , September 20th, 2021


ظرف ۵۰ سال اخیر به ویژه از آغاز قرن جدید  به این سو جوامع انسانی با رشد شتابان  و فزایندۀ وقوعِ حوادث و پدیده های غافلگیرکنندۀ محیطی مواجه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ