Tag: ویژگی های شخصیتی

کمرویی

, June 14th, 2021


برگردان آذر اصغریان دهکردی به نظرم کمرویی برایم نقطه ضعفی در دوران مدرسه بود امّا حالا می‌دانم نقطه‌ی قوتم است و به آن افتخار می‌کنم. در هشت سالگی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ