Tag: پارسیان

صفه‌های مقدس (۹)

اصغر کریمی , July 14th, 2021


بردِ نشانده و مسجد سلیمان ایران جنوب غربی از قرن هشتم قبل از میلاد تا قرن پنجم بعد از میلاد رومن گیرشمن برگردان اصغر کریمی فصل نهم آیَدَن‌ها…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

صفه‌های مقدس (۸)

اصغر کریمی , July 7th, 2021


نوشته رومن گیرشمن برگردان اصغر کریمی فصل هشتم رسیدن قبایل پارس استقرار آنها در جنوب غربی ایران و شکل‌گیری آنها ـــــــــــــــــــــــ مطالبی که درباره پارسیان منتشر شده است…


→انسان‌شناسی و فرهنگ