Tag: پرخاشگری

یادداشت‌های پایان قرن (۴۱)

زهره روحی , September 14th, 2022


فصل پنجم : روانکاوی فروید فروید، فرهنگ و تمدن (ادامه از قبل) و اما در بُعد دوم،  وی در مقام روانکاو، همان گونه که از او انتظار می‌رود،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ