Tag: پرونده اینترنتی

پرونده‌ اینترنتی مدارس خودگردان افغانستانی در ایران

مقدمه: برخورداری از حق تحصیل برای مهاجران افغانستانی در ایران فرازوفرودهای بسیاری داشته است، جریان مدارس خودگردان نیز از دل همین داستان پرپیچ‌وخم بیرون آمده. اگرچه تحصیل برای…