Tag: پسامدرنیته

یادداشت‌های پایان قرن

روابط عمومی , May 23rd, 2022


یادداشت‌های پایان قرن، زهره روحی، انتشارات انسان‌شناسی، ۱۴۰۰ معرفی: دیگر نیازی به ترجمه زیرزمینیِ آثار سوسیالیستی، مارکسیستی یا دیگر اندیشه‌های چپ نیست. امروزه، مخاطبینِ این آثار می‌توانند آن‌ها…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

پیامدهای مدرنیت

, April 28th, 2021


خلاصه و بررسی کتاب «پیامدهای مدرنیت» کتابشناسی: پیامدهای مدرنیت؛ آنتونی گیدنز، ترجمه محسن ثلاثی. تهران: نشر مرکز،۱۳۹۲ مقدمه: مدرنیته و پسا مدرنیته از مهم ترین موضوعات اندیشه در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ