Tag: پژوهشهای اجتماهی

مراکز مطالعات شهری (۴)

ملیحه درگاهی , November 3rd, 2020


مرکز مطالعات شهری دانشگاه بوفالو (UB) مرکز مطالعات شهری واحد اجتماعی و پژوهشی است که در دانشکده ی معماری و برنامه ریزی دانشگاه بوفالو واقع شده است. از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ