Tag: چیستی هویت

یادداشت‌های پایان قرن (۴)

زهره روحی , May 5th, 2021


فصل اول : اقتدار، اتوریته و فرهنگ ۱. هویت در فرهنگ و زندگی روزمره (ادامه از قبل) باری، از نگاه ناصر فکوهی، فقدان حوزه‌‌های آموزش و پرورشِ”شخصیت انسانیِ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ