Tag: کاروانسرا

بحرِ بر خاک : گذری به نیمه پنهان ایالتِ جبال

, February 1st, 2021


صبحگاهان، آدینه، و سرازیری  و خروج از این کلانشهر در اشوب که هر گوشه اش، هرزمان کلافی تو در تو و هزار پاره میشود. وبزرگراه، این اژدهایِ پهن…


→انسان‌شناسی و فرهنگ