Tag: کار میراثی

جهانی‌شدن و معانی جدید سنت؛ نگرشی انسان‌شناختی (۲)

والدمار کولیگوفسکی* برگردان یوسف سرافراز ما زنده‌ایم، ما متفاوتیم نخستین تناقضْ نسبتاً واضح و روشن است. واقعیت شناخته‌شده‌ای است که جماعت‌های محلی در حالی که در اغلب موارد…