Tag: کانون تبریز

روزی روزگاری کانون

وب گاه , November 29th, 2020


  هنوز هم گاهی در خیابان یا یک مرکز خرید به چهره‌ای آشنا برمی‌خورم. چهره‌ای که با اندکی تلاش می‌توانم چیزهایی را که زمان به آن اضافه کرده…


→انسان‌شناسی و فرهنگ