Tag: کرج

توصیفی مختصر از شهر کرج

, May 1st, 2021


 مقدمه هنگامی که نام شهر کرج از ذهنمان عبور می کند با کلیشه هایی که همواره در عرف جامعه وجود دارد همسو می شویم، برای مثال اتوبان تهران…


→انسان‌شناسی و فرهنگ