Tag: کریس روجک

نظریه فراغت: اصول و تجربه‌ها

ملیحه درگاهی , January 13th, 2021


  اوقات فراغت از مقوله هایی است که امروز بیش از گذشته مورد توجه است. در زمانه ی چالش ها و عدم قطعیت هایی زندگی می کنیم که…


→انسان‌شناسی و فرهنگ