Tag: کسری بودجه

مسائل اجتماعی (۱۱): کسری حساب جاری

ملیحه درگاهی , May 19th, 2021


جیمز اسمیت برگردان ملیحه درگاهی کسری حساب جاری (Current Account Deficit) وسیعتر از چیزی است که به طور عام با عنوان کسری تجاری شناخته می شود، زیرا هم…


→انسان‌شناسی و فرهنگ