Tag: کیفیت زندگی

مهارت‌های زندگی لازمۀ زیست شهری و مواجهه با مخاطرات محیطی و اجتماعی

حمید رزاقی , June 14th, 2021


زیستن و زندگی کردن همواره آسان نیست، به ویژه آن که در بسیاری از جوامع شهری شدۀ امروز اغلب شهروندان با انواعی از چالش ها و مسایل فردی،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ