Tag: گافمن

خودنمایی روشنفکرانه

ناصر فکوهی , August 12th, 2020


آسیب اصلی خودنمایی روشنفکرانه به وجود آمدن هویت‌های کاذب است که باعث توهم خود بزرگ بینی و در جا زدن شده و مانع پیشرفت می‌شود. آسیب دیگر خودنمایی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ