Tag: گروندریسه

دیدگاه مارکس به جایگاه تاریخی هنر در گروندریسه

محسن حجاریان , June 12th, 2021


گروندریسه نوشته کارل مارکس (۱۸۱۸ – ۱۸۸۳)، یکی از جامع ترین آثار نوشته شده پیرامون تئوری اقتصاد سیاسی است. البته مارکس خود عنوان گروندریسه را به این کتاب…


→انسان‌شناسی و فرهنگ