Tag: یادبودها

درگذشت ابراهیم فیوضات

مدیر گروه جامعه‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی تهران، عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، عضو انجمن جامعه‌شناسی ایران، عضو هیئت تحریریه مجله پژوهش اقتصاد اجتماعی…