Tag: یک عکس، یک روایت

حکایت تن و خاک؛ تن بیرون‌زده از خاک

وب گاه , January 18th, 2022


آزمایشگاه – این مطلب در چارچوب بخش آزمایشگاه انسان‌شناسی از مجموعه کارنوشت های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا برگزیده و منتشر می شوند. انتشار این مطالب بدون اجازه…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

تو نیستی که ببینی: مجموعه عکس و روایت با محوریت مرگ

متانت محبی , June 20th, 2021


باز گم شد. بی‌بی‌نا خودش را مدام به مرگ می‌زند. قایم می‌شود صدایش درنمی‌آید. می‌گوید مرگ این شکلی است. چیزی نیست. اول کمی از بویت توی اتاقت می‌ماند…


→انسان‌شناسی و فرهنگ