بدن در کشاکش هژمونی بیرونی و خود

محسن آزموده

در جامعه ما تا حدود ۱۰ ، ۱۵ سال پیش، اسمش خالکوبی بود و در میان گرو ه‌ها و اقشار خاصی رواج داشت و بین همگان چندان مقبول و مطبوع نبود، مذهبی‌ها و دینداران به عللی عمدتا شرعی و عرفی و اجتماع…