Author: sprakpratPage 1 of 2

Kan falske venner bli venner?

sprakprat , April 22nd, 2022


Falske venner er et begrep bokstavelig oversatt fra engelsk, der det heter false friends. Det refererer til ord som enten ortografisk (i stavemåten) eller fonetisk (i uttalen) likner…


→Språkprat

Teddybjørner og springbrett i andrespråkslæringen

sprakprat , March 24th, 2022


Bruk av formularisk språk, eller faste språklige sekvenser og flerordsuttrykk, i andrespråkslæring er et velkjent og veldokumentert fenomen. Men hva er egentlig et formular, og hvilken rolle spiller…


→Språkprat

Elevar som sosiolingvistiske forskarar

sprakprat , March 11th, 2022


Mykje av intensjonen med den nye læreplanen LK20 går på å gje elevane overføring av kunnskap frå eitt domene til eit anna. I denne språkpraten viser eg kor…


→Språkprat

Dyrere og dyrere og ei jente som ikke er flinkere enn seg sjøl

sprakprat , February 17th, 2022


Mange norske adjektiv oppviser tre grader, for eksempel dyr ‒ dyrere ‒ dyrest. Disse bøyingsformene kaller vi positiv, komparativ og superlativ. Dette er ganske elementær grammatikk. Men har…


→Språkprat

Skynamn – ei forteljing om fantasi, poesi og vitskap

sprakprat , February 3rd, 2022


Skyer opptrer som kjent i mange ulike former og format. Men veit du kva dei ulike skytypane heiter, og korleis skyene fekk sine vitskaplege namn? Og veit du…


→Språkprat

Dialekt på busstur

sprakprat , December 17th, 2021


Kor mykje eller kor lite må æ forandre i ei setning før du les det som dialekt, og koffør skriv æ sånn? I denna språkpraten skriv æ om…


→Språkprat

Lærarspråk i norsk som andrespråk når nynorsk er opplæringsspråket

sprakprat , December 3rd, 2021


Lærarar er både språkbrukarar og språklærarar i andrespråksklasserommet. I denne teksten skal me sjå nærmare på den talespråklege variasjonen til lærarar, nærmare bestemt korleis lærarar snakkar i un…


→Språkprat

Skadet skrift – om misbruk av runer

sprakprat , November 4th, 2021


Runer er historiske skrifttegn som vekker kulturhistorisk interesse og kreativt engasjement, nasjonalt og internasjonalt. Opprinnelig var runer et felles alfabet for germanske folkeslag, skapt ved be…


→Språkprat

Historien om det kontrafaktiske sjakkspråket – fra russisk til norsk

sprakprat , September 17th, 2021


Det tok 20 år fra jeg oppdaget en kontrafaktisk imperfektiv verbbruk i russisk (og fransk) sjakkspråk til jeg kikket meg selv i speilet og fant en kontrafaktisk presens…


→Språkprat

Kva er ei preike?

sprakprat , September 3rd, 2021


Det er eit vanskelegare spørsmål enn det ser ut til. Det er lettare å svara på kva ei preike bør vera, eller kva faglitteraturen seier. Men kva er…


→Språkprat

Å be eller to be? – språklige fallgruver

sprakprat , August 19th, 2021


Kontrastiv lingvistikk er en del av språkvitenskapen som fokuserer på forskjeller og likheter mellom språk, for eksempel ut fra fonetikk (uttale), semantikk (betydning) og morfologi og syntaks (dvs….


→Språkprat

Fra skip til superhelt

sprakprat , April 1st, 2021


Hvordan kan et ord gå fra å være navnet på en båt til å bli navnet på en superhelt? I denne språkpraten skal vi se hvordan et ord…


→Språkprat

Tall i rommet

sprakprat , December 18th, 2020


Mange tenker kanskje at matematikk og metaforer står så langt fra hverandre i presisjon og funksjon som det er mulig. Men slik er det slett ikke for oss…


→Språkprat

Å konstruere «dei andre» språkleg – fordommar om språkkontakt

sprakprat , November 19th, 2020


Denne språkpraten viser gjennom eit døme korleis norsk språkvitskap har vore ideologisk vridd og derfor direkte fordomsfull. Det skal handle om språkkontakten mellom norsk og samisk og konstruksjonen…


→Språkprat

Gamle nordiske personnamn og oppkallingsskikkar

sprakprat , October 23rd, 2020


Kva slags namn hadde me i Norden i jernalder og vikingtid, og kva rekna ein for oppkalling på denne tida? Her får du ei kort innføring i ein…


→Språkprat

Bestemmer flertallet?

sprakprat , October 8th, 2020


Når det kommer mange innflyttere på en gang til et sted, får det store ringvirkninger, både sosialt, kulturelt, og språklig. Men hvor stor direkte innflytelse får innflytternes talemål…


→Språkprat

«Noko gammalt, noko nytt …»

sprakprat , September 24th, 2020


Om revisjonen av Bokmålsordboka og Nynorskordboka Du står kanskje bak eitt eller fleire av dei nærmare 54 000 000 søka som blei gjorde i Bokmålsordboka og Nynorskordboka i fjor? Har…


→Språkprat

Halvemål – et pust i sivet?

sprakprat , September 3rd, 2020


I godt over hundre år har halvemål blitt brukt som fagterm for ei mer eller mindre systematisk utelating og innsetting av h-lyd foran vokaler, altså at for eksempel hest blir utta…


→Språkprat

«Lille jeg» i klimadebatten

sprakprat , May 8th, 2020


Hva mener vi nordmenn når vi sier at vi bør alle bidra til å redusere klimaendringene? Er det slik at alle monner drar, eller faller vi lett tilbake…


→Språkprat

Hva er egentlig forskjellen mellom «u» og «y»?

sprakprat , April 3rd, 2020


Få lydkontraster volder så stor frustrasjon for de som skal lære seg norsk, som den mellom «u» og «y», for eksempel i ordene sur og syr. Det er…


→Språkprat

Flygelause fuglar og beiske bær – ei innføring i elementær kategoriseringsteori

sprakprat , February 28th, 2020


Kva har strutsar, tomatar og adoptivmødrer til felles? Dei fortel oss noko om korleis me kategoriserer verda omkring oss. I denne språkpraten tek eg ein nærare titt på…


→Språkprat

Teikn-til-tale skapar tryggleik og inkludering i barnehagen

sprakprat , February 14th, 2020


Tradisjonelt har kommunikasjon med teiknstøtte (teikn-til-tale) blitt brukt til ungar med forseinka eller lite utvikla språk. No bruker over halvparten av barnehagane i Hordaland (del av fylket Vestl…


→Språkprat

Poesi på norsk tegnspråk

sprakprat , January 23rd, 2020


Kan man rime på tegnspråk? I denne språkpraten skal vi se nærmere på et poetisk virkemiddel i tegnspråk som kalles håndformrim. Gjentakelse av bestemte håndbevegelser eller håndformer kan…


→Språkprat

Lese og tolke – men først se: Om arbeid med runeinnskrifter

sprakprat , January 10th, 2020


Når det dukker opp et runefunn, starter den grundige prosessen med å undersøke innskriften. Målet er å identifisere runetegnene, lese og tyde teksten og si noe om dens…


→Språkprat