Tag: آسیب شناسی علم

موقعیت کنونی انسان‌شناسی

ناصر فکوهی , June 28th, 2021


  ۱- با توجه به اینکه شما سال‌های سال با آکادمی در موقعیت‌های مختلف در ارتباط بودید، چه آسیب‌ها و نقدها را متوجه انسان‌شناسی در مقام یک رشته‌…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

آسیب شناسی رشته انسان شناسی در دانشگاه ایرانی

ناصر فکوهی , March 15th, 2021


  ۱- با توجه به اینکه شما سال‌های سال با آکادمی در موقعیت‌های مختلف درارتباط بودید، چه آسیب‌ها و نقد‌هایی را متوجه انسان‌شناسی در مقام یک رشته‌ی دانشگاهی،در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ