Tag: توانمندسازی

گردشگری کلیدی برای کاهش فقر یا هیزمی بر آتش آن؟

زهرا راجی , June 27th, 2021


عده ای از محققان و صاحب نظران بر این عقیده اند که گردشگری ممکن است تورم یا افزایش عمومی قیمت ها را به همراه داشته باشد و یا…


→انسان‌شناسی و فرهنگ