Tag: جهانگردی -گردشگری شهری.

مروری بر کلیات ارزیابی سیاست‌های گردشگری

زهرا راجی , August 21st, 2021


سیاستگذاری گردشگری عبارت است از آن­چه دولت­­ها برای انجام دادن یا انجام ندادن مسائل مربوط به گردشگری اتخاذ می­کنند. گلدنر و ریچی معتقداند مجموعۀ قواعد، قوانین، رهنمون­ها، دستورالعمل­ها…


→انسان‌شناسی و فرهنگ