Tag: حرکت در شهر

بوطیقای شهر (۱۱۱)

ناصر فکوهی , June 12th, 2021


پیر سانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه اما اتوبوس برقی نه مسیر راست را می‌پذیرد و نه پرسه‌زدن را. این اتوبوس فقط صورت ظاهر یک دستگاه مستقل…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

بوطیقای شهر (۱۰۸)

ناصر فکوهی , May 22nd, 2021


پیرسانسو برگردان ناصر فکوهی و زهره دودانگه این توصیف اگر پایه و اساسی داشته باشد برای ما نکاتی دربارۀ شاعرانۀ فضای شهری روشن می‌کند. نخست آنکه تصاویر هرگز…


→انسان‌شناسی و فرهنگ