Tag: زیست فرهنگی

کشمکش‌های توسعه پیرامونِ حوض سلطان

, April 25th, 2021


آثاری که دیدِ قم وتهران محو می‌شوند. تاریخ و گذشته و انهم از نوعِ حافظهِ دریغ یادی ، شاید ابداع و اختراع امروزیان وشروعش بسی بعد از پیدایش…


→انسان‌شناسی و فرهنگ