Tag: شعر فارسی

تخیل در موسیقی و شعر فارسی

محسن حجاریان , October 9th, 2021


توضیح تصویر: تخیل در نقاشی –  آخرین دعاخوانی مسیحیان در کُلزیوم  رُم، اثر ژان لئون ژروم نقاش فرانسوی (۱۸۳۴- ۱۹۰۴) دو ستون اساسی که اندیشه انسانی را می…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

نقد شعر در ادبیات فارسی

وب گاه , April 19th, 2021


در زبان نویسندگان و شاعران از گذشته تاکنون همراه با لطایفی از تذکره‌های فارسی (۱) کتاب‌های زیادی در نقد ادبی یا نقد و بررسی آثارِ برخی شعرا در…


→انسان‌شناسی و فرهنگ