Tag: شهر خلاق

اهمیت شهر خلاق (۶)

بابک فریزنی , August 16th, 2021


اهمیت شهر خلاق – شهر خلاق به مثابه‌ مکان (۶) رقابت شهر خلاق به مثابه‌ی شهرِ جهانی با دیگر شهرها، در توانایی جذب و نگاه‌داشتِ طبقه‌ خلاق است….


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اهمیت شهر خلاق – بسترهای جذب طبقه خلاق (۵)

بابک فریزنی , July 28th, 2021


همچون همه شهرها، تحقق و زیستِ شهرهای خلاق هم به ساکنین آن مربوط است. این بدان معناست که نمی‌توان این مکان‌ها را از ابتدا و برای همیشه برنامه‌ریزی…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اهمیت شهر خلاق(۴)

بابک فریزنی , July 5th, 2021


 بسترهای جذب طبقه خلاق  از گذشته تا حال، خصوصیات ساکنین شهرها و فعالیت آنها در تعالی شهرها به اهدافِ تعریف شده، موثر بوده است. در این بخش از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اهمیت شهر خلاق (۳)

بابک فریزنی , June 28th, 2021


طبقه خلاق شهر همواره با ساکنین آن تعریف می‌شود و شهروندان منبع حیاتی هر شهر به شمار می‌آیند. آنچنان که گفته شد امروزه در مسیرِ ناگزیرِ جهانی شدن،…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اهمیت شهر خلاق (۲)

بابک فریزنی , June 22nd, 2021


از شهر جهانی تا شهر خلاق عبارت‌هایی چون شهر خلاق، طبقه خلاق و هر نوع ترکیبی از خلاقیت یا نوآوری و ارتباط آن با شهر، با دو نامِ…


→انسان‌شناسی و فرهنگ

اهمیت شهر خلاق (بخش اول)

بابک فریزنی , June 15th, 2021


مقدمه بی تردید، عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم، یکی از بزرگترین دوره‌های تغییرات اقتصادی – اجتماعی است. تقریبا یک قرن قبل، جامعه و اقتصاد ما از…


→انسان‌شناسی و فرهنگ