Tag: فضاهای شهری

آیندۀ آن‌ها، امروز ما؛ امروز ما، آیندۀ نسل‌های بعد

از گزاره‌های معدودی که اکثر متخصصان علوم اجتماعی بر آن توافق دارند، یکی هم مفهوم ارزشِ شناختی و علمی و به‌خصوص کاربردیِ «آینده‌نگری» است. این به مفهوم زیر…

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱۲)

۱-۶-۲ تامین دقت و اعتمادپذیری تحقیق برای تامین اعتبار تحقیق از روش‌های تامین اعتبار در تحقیقات کیفی و میدانی استفاده شده است. حضور در میدان تحقیق، جلب اعتماد…

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۱۱)

۱-۶-۱ فنون جمع‌آوری داده‌ها اولین مرحله در اتنوگرافی، انتخاب موقعیت اجتماعی است(اسپرادلی، ۱۹۸۰). موقعیت اجتماعی مورد نظر این تحقیق مربوط به یک دوره از زندگی(نوجوانی) با توجه به…

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۸)

۱-۵ پیشینه تحقیق ۱-۵-۱ پیشینه تحقیقات خارجی مفهوم فضا در رشته‌های مختلف جغرافیا، معماری، طراحی شهری و علوم اجتماعی مورد توجه واقع شده و با درک اهمیت آن…

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۴)

  ۱- جنس، جنسیت و سکسوالیته در زمینه مفاهیم جنسیت و سکسوالیته، دیدگاه‌های معاصر به دوگانه ذاتی/برساختی می‌پردازند. دیدگاه ذات‌گرایانه که اغلب به تفاوت‌های بیولوژیک به عنوان علت…

فضای شهری و سازوکارهای هویت جنسی-جنسیتی دختران نوجوان (۳)

۱-۲ ضرورت انجام تحقیق نگرش فرد به خود، از اندیشه آزاد و خارج از کنترل ساختارهای اجتماعی شکل نمی‌گیرد، بلکه نتیجه‌‌ فرایند اجتماعی شدن در موقعیت‌های اجتماعی متفاوت است.…